1 – Innledning

Denne rapporten beskriver utviklingen i utbyggingsprosjekter godkjent i perioden 2007 til 2018 og erfaringer industrien har gjort knyttet til gjennomføringen av disse prosjektene.

Rapporten gir en vurdering av hvorvidt rettighetshaverne har lykkes med å gjennomføre prosjekter innenfor planlagte tids- og kostnadsestimat. Et viktig formål med rapporten er å dele denne typen informasjon og de erfaringene Oljedirektoratet (OD) har samlet gjennom regelmessig oppfølging av prosjektene.

Til slutt i rapporten ser vi på hvilke typer rosjekter vi kan forvente å se på norsk sokkel i de nærmeste årene framover og noen av de tilhørende utfordringene. Det er viktig at rettighetshaverne på norsk sokkel aktivt benytter seg av erfaringene i denne rapporten og andre relevante erfaringer i arbeidet med å utvikle prosjekter.

I 2013 publiserte OD-rapporten Vurdering av gjennomførte prosjekter som omhandler erfaringer og læring fra fem utbyggingsprosjekter. Basert på gjennomgangen ble det påpekt flere sentrale forhold som ble vurdert som viktige å hensynta ved enhver ny prosjektgjennomføring.

I etterkant av denne rapporten har myndighetene styrket sin oppfølging av prosjektene i en tidligfase for å sikre at viktige forhold er på plass. Det er imidlertid rettighetshaverne som har ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbyggingen iht. rammene gitt av myndighetene.

Et vellykket prosjekt er et prosjekt som ferdigstilles til planlagt tid og kostnad og uten hendelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Feltet må og produsere olje- og gassressursene som forventet. I arbeidet med rapporten har det vært behov for å avgrense omfanget. Petroleumstilsynet, som har myndighetsansvaret for HMS i petroleumsvirksomheten, har nylig publisert en rapport som utreder tre utbyggingsprosjekter /5/.

OD har i denne rapporten vektlagt kostnader, tidsplan og reserveutvikling, samt erfaringer fra peratørene. For å beskrive kostnadsutviklingen er det tatt utgangspunkt i prosjekter med godkjent Plan for utbygging og drift (PUD)/ Plan for anlegg og drift (PAD) i perioden fra og med 2007 til og med 2018.

Olje- og energidepartementet (OED) rapporterer årlig status for utviklingen i utbyggingsprosjektene til Stortinget i Prop. 1S. Kostnadstallene benyttet i rapporten er dermed allerede offentlig tilgjengelig informasjon. Det er i rapporten særlig fokusert på prosjekter bygget ut som plattformer eller undervannsutbygginger, da det i prosjektutvalget er flest av slike prosjekter.

Endelige kostnader, oppstartstidspunkt og reserveutvikling er sammenstilt med planer og estimater i PUD-dokumentasjonen.

Last ned pdf av rapporten Prosjektgjennomføring på norsk sokkel