6 – Prosjektgjennomføring internasjonalt

Rådgivingsselskapet EY ga i 2014 ut rapporten Spotlight on oil and gas megaprojects /11/. Her ble 365 prosjekter innen oppstrøms olje og gass, LNG, rørledninger og raffinerier med investeringer større en 1 milliard USD studert med hensyn på kostnader og tidsplan.

Studiet viste at 64 prosent av prosjektene erfarte kostnadsoverskridelser, mens 73 prosent av prosjektene erfarte forsinkelser. Gjennomsnittlig kostnadsøkning for prosjektene var 59 prosent.

Oil and Gas Authority (OGA) i Storbritania har gjort en analyse av 58 prosjekter gjennomført i perioden 2011-2016. Resultatet finnes i rapporten Lessons Learned from UKCS Oil and Gas Projects 2011-2016 /2/ som ble publisert i 2017.

Av de 58 prosjektene som ble analysert var 38 ferdigstilt mens 20 var pågående. For de 38 prosjektene som var ferdigstilt var gjennomsnittlig kostnadsvekst 35 prosent og gjennomsnittlig forsinkelse ti måneder. For de 20 prosjektene som fortsatt var under utbygging var kostnadsøkningen og forsinkelsen i gjennomsnitt henholdsvis 20 prosent og 13 måneder. Det er minst gjennomsnittlig forsinkelser og overskridelser på undervannsutbygginger.

Av de 58 prosjektene ble 11 av prosjektene gjennomgått i mer detalj med hensikt å innhente og dele relevant erfaring med andre prosjekter. På disse prosjektene var det store variasjoner hvor noen gikk over og noen under kostnadsestimatet. Tre prosjekter skilte seg særlig ut med kostnadsoverskridelser på mer enn 140 prosent.

I 2019 publiserte OGA rapporten 2018 UKCS Projects Insights Report /3/ som konkluderer med at prosjektgjennomføringen går bedre i 2018. 60 prosent av prosjektene leveres på tid sammenlignet med 25 prosent i perioden 2011-2016. Prosjektene ferdigstilt i 2018 har i langt større grad truffet med kostnadsestimatene. OGA mener at industrien har adressert mange av problemstillingene som ble omtalt i rapporten fra 2017.

Noen av årsakene til at det går bedre er at operatørene involverer leverandørene tidligere og at de nå har en bedre dialog og samhandling med leverandørene om utfordringer og løsninger. Prosjektene er bedre definert mot slutten av FEED og risikoregistrene adresserer usikkerheter som må håndteres i detaljprosjekteringen.

Det er videre fremhevet at operatørene i større grad enn før har fokus på kontinuitet av prosjektpersonell i fra FEED til detaljprosjektering noe som sikrer eierskap og forståelse for arbeidsomfanget.

Sammenligning av forhold på norsk og britisk sokkel

Sammenligning av ODs funn med forhold beskrevet av OGA i rapporten fra 2017 viser at de 58 prosjektene fra 2011-2016 i snitt har hatt en høyere kostnadsvekst og forsinkelse enn prosjektene på norsk sokkel. Omtrent halvparten av prosjektene ble ifølge denne rapporten gjennomført i samsvar med utbyggingsplanene.

På norsk sokkel er resultatene fra de 66 prosjektene at over 80 prosent av prosjektene ferdigstilles iht. usikkerhetsspennet i PUD-estimatet eller lavere (OGA definerer ikke kriteriene som må oppfylles for å være i samsvar med utbyggingsplanene, så tallene er ikke nødvendigvis helt sammenlignbare).

Som på norsk sokkel synes undervannsutbygger på britisk sokkel å være den type utbygginger som oftest gjennomføres som planlagt, men gjennomsnittlig forsinkelse og kostnadsøkning er høyere på britisk sokkel. Som på norsk sokkel er utfordringene større ved selvstendige feltutbygginger. Både på norsk og britisk sokkel er det en bedring i prosjektgjennomføring de senere årene.

ODs oppsummering av prosjekterfaringer viser sammenfall med forhold påpekt av OGA. For å lykkes er det viktig at prosjektene må være tilstrekkelig godt modnet med en god kvalitet før de sanksjoneres, FEED må være ferdig før detaljprosjektering og detaljprosjektering før bygging starter.

OGA trekker fram betydningen av å bygge en kompetent prosjektorganisasjon med kontinuitet av personell gjennom prosjektet. Leverandører bør involveres tidlig og en bør utvikle et godt samarbeid med disse.