ODs rolle

Størst mulig verdi for samfunnet

Oljedirektoratet (OD) arbeider for at petroleumsressursene skal gi størst mulig verdi for samfunnet.

Den norske petroleumspolitikken legger til rette for lønnsom produksjon av olje- og gassressursene i et langsiktig perspektiv, jf. Meld St 28 (2010-2011). OD skal gjennom sin virksomhet og sine roller bidra til at regjeringens hovedmål for petroleumsnæringen realiseres (ref. Tildelingsbrev 2017).

ODs ulike roller

 

ODsroller.jpg

 

I denne rapporten legger vi størst vekt på rollen som pådriver for å realisere alle samfunnsøkonomiske verdier fra felt og funn. OD prioriterer saker som er viktige for verdiskapingen gjennom målrettet pådriv. Vi gjør eget faglig arbeid for å kunne utfordre selskapenes vurderinger og løsningsforslag. Pådrivet gjennomføres i dialog med selskapene og gjennom rammebetingelser.

Løsninger skal gi optimal verdi til samfunnet

velgenokkel.jpg

Rammeverket for petroleumsvirksomheten skal sikre at selskapenes mål om lønnsomhet faller sammen med myndighetenes mål om å skape størst mulig verdi for fellesskapet. I enkelte tilfeller er det behov for et pådriv fra myndighetene for å sikre gode løsninger. OD bidrar til at selskapene oppfyller norsk lov, som krever at olje- og gassressursene skal utvinnes forsvarlig og til beste for samfunnet.