Definisjoner

KAPITTEL 3: TEKNISK POTENSIAL

Permeabilitet
Gjennomstrømmelighet. Evnen et porøst materiale har til å transportere væske eller gass. Permeabilitet måles i enheten Darcy.

1  Darcy = 1000 Millidarcy  (mD)

Tett reservoar
Et tett reservoar er et reservoar med lav permeabilitet, ofte definert ved følgende verdier:

  • Lavere enn 0,1 mD for et gassfylt reservoar
  • Lavere enn 1 mD for et oljefylt reservoar

Til sammenligning kan ukonsolidert sand (løsmasser) ha permeabilitet på over 5000 mD. Betong kan ha en permeabilitet som ligger mellom 0,1 mD-1 mD. Ukonvensjonelle, tette skifergassreservoar kan ha lavere permeabilitet enn 1 nD.

Konvensjonelle og ukonvensjonelle petroleumsressurser
Ukonvensjonelle petroleumsressurser er en samlebetegnelse på forekomster av olje og gass som ikke kan utvinnes kommersielt med konvensjonelle produksjonsbrønner og konvensjonell teknologi. Grunnen til dette er vanligvis at strømningen til brønnene vil være svært lav.

Kloritt
Kloritt er omdannet fra jernmineraler som ble vasket ut i brakkvann, og som ved begravning ble omdannet til kloritt som vokser på kvartskorn. Kloritt kan hindre kvartssementering og dermed bevare permeabiliteten.

Kvartssementering
På større dyp enn 4 000 m kan det oppstå kvartssementering. Dette gir dårlige reservoaregenskaper. Kvartssementering betyr at porerommene fylles med kvarts. Dette fører til dårlige strømningsegenskaper for olje og gass.

Kodensatblokkering
Når trykket i reservoaret faller (til under duggpunkt), utfelles kondensat, og det kan oppstå en opphoping av væske rundt brønnen. Denne opphopingen reduserer gassens relative permeabilitet, medfører dårligere strømningsegenskaper i reservoaret, og kan gi dårligere brønnproduktivitet.

HTHT
Høy temperatur høyt trykk reservoar, ofte definert med bunnhullstemperaturer på over 149 grader celsius og poretrykk på 0,8 psi/ft.

Porøsitet
Uttrykk for hvor mange prosent hulrommene utgjør av totalvolumet til av en bergart.

Utvinningsgrad
Forholdet mellom petroleumsmengde som kan utvinnes fra en forekomst og petroleumsmengde som opprinnelig var tilstede i forekomsten.