Beregning av det skalerte EOR-potensialet

For å identifisere et skalert EOR-potensial for hvert enkelt felt og funn, er det tatt hensyn til de faktorene ­som påvirker muligheten for implementering av EOR. Det er definert en operasjonell og en økono­misk faktor for hver metode. Hver enkeltfaktor er gitt en verdi mellom 0 og 1.  Disse faktorene kombineres til en overordnet skaleringsfaktor, som angir muligheten for at en EOR-metode kan tas i bruk.

Det skalerte volumet estimeres ved å multiplisere skaleringsfaktoren med det tekniske potensialet fra hver EOR-metode på hvert felt og funn. Videre beregnes det totale skalerte EOR-potensialet for hele norsk sokkel ved å summere volumene fra den EOR-metoden for hvert felt og funn som har høyest skalert potensial og positiv nåverdi (gitt sju prosent diskonteringsrente). 

Dette skalerte potensialet er kun gyldig med statistisk relevans når det summeres over et større antall muligheter, som i denne analysen, hvor det brukes til å beregne et skalert EOR-potensial for hele sokkelen.

Tilbake til rapporten