Faktaboks 5.5 KonKraft (Konkurransekraft på norsk sokkel)

KonKraft er en samarbeidsarena for organisasjonene Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Et utvalg nedsatt av KonKraft, utarbeidet i 2018 rapporten «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring» som kom med anbefalinger og forslag til tiltak for hvordan norsk sokkel kan bedre sin konkurransekraft. Rapporten foreslo en rekke anbefalinger knyttet til digitalisering og samhandling.

Et viktig overordnet poeng er at samhandling i næringen er sentralt for å realisere potensialet i digitaliseringstiltak. KonKraft påpeker at olje- og gassnæringen er blant de næringene som har kommet kortest i å realisere effektiviserings- og produktivitetseffekter av digitalisering, tilgjengeliggjøring og flyt av data og samhandling mellom aktører. De viser til en rapport av McKinsey som har estimert det totale årlige potensialet for innsparing ved digitalisering på norsk sokkel til 30 – 40 milliarder kroner.

En av anbefalingene i rapporten er at det etableres et samlet og bransjeledet initiativ for arbeid med tiltak som innebærer nye måter for digitalisert samhandling mellom aktørene i olje- og gassnæringen. Det påpekes at det bør etableres felles standarder og protokoller for lagring, utveksling og bruk av data. KonKraft, 2018 [18].