Faktaboks 5.6 Verdier ved deling av data - større for samfunnet enn for det enkelte selskap

Verdiskapingen fra deling av data vil normalt være høyere for samfunnet enn for det enkelte selskap eller utvinningstillatelse.

Det er fire sentrale egenskaper ved data som fører til dette:

– Digitale data kan brukes og gjenbrukes i flere ulike anvendelser, f.eks. i ulike algoritmer og programmer, uten at verdien for andre brukere forringes (et kollektivt gode).

– Frambringing av digitale data kan påvirke en tredjepart positivt uten at den som investerer/ frambringer dataene tar hensyn til effekten på tredjepart i sine beslutninger (positive eksterne virkninger).

– Bearbeiding av digitale data har stordriftsfordeler (skalafordeler) ettersom det kan være mer effektivt å bearbeide og analysere store datamengder enn å behandle hvert enkelt datasett for seg.

– Bruk av digitale data har breddefordeler (economics of scope) ettersom sammenslåing av komplementære datasett kan gi mer innsikt enn å holde dem atskilt. Koordineringsproblemer og vegring mot å dele data kan gjøre at det fulle verdipotensialet fra deling av digitale data ikke blir realisert. Myndighetene tar derfor en aktiv rolle for at verdiene fra data blir realisert.