Faktaboks 2.1 - Tiltak for økt leting

Rundt årtusenskiftet var leteaktiviteten på norsk sokkel lav, særlig i modne leteområder. Dette bidro til lav ressurstilvekst.

Myndighetene innførte derfor tiltak og justerte rammevilkårene for å stimulere konkurransen og øke mangfoldet av selskaper. Særlig tre tiltak har vært viktige:

  • Prekvalifiseringsordningen ble etablert for å gi selskaper et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel. Interessen for prekvalifisering har vært stor, og det er fortsatt et jevnt tilsig av selskaper som ønsker å gjennomgå en slik forhåndsvurdering.
  • TFO-ordningen, sammen med justeringer i utformingen av arbeidsprogrammer, gir selskapene muligheter for jevn tilgang til leteareal og sikrer at det drives aktiv leting. Ordningen legger også til rette for effektiv bruk av ressursene i oljeselskapene og sikrer at areal som tidligere er levert tilbake blir tilgjengelig for selskaper med nye ideer. Dermed blir også tidligere tildelt areal gjenstand for nye vurderinger.
  • Leterefusjonsordningen ble innført for å sikre skattemessig likebehandling av letekostnader for selskaper i og utenfor skatteposisjon og dermed redusere inngangsbarrierer for nye aktører og legge til rette for lønnsom leting. Gjennom leterefusjonsordningen kan selskapene velge om de ønsker å få refundert skatteverdien (78 prosent) av letekostnadene påfølgende år eller å trekke fra letekostnadene i skattegrunnlaget. Etablerte selskaper i skatteposisjon kan løpende fradragsføre letekostnader og dermed redusere skattebetalingene. Selskaper utenfor skatteposisjon kan enten få tilbakeført skatteverdien av letekostnadene eller alternativt få framført underskuddet med rentekompensasjon (og eventuelt få refundert skatteverdien av underskudd ved opphør av aktivitet på norsk sokkel). For små selskaper som ennå ikke er i skatteposisjon, gir refusjonsordningen lavere kapitalbinding og dermed bedret kontantstrøm.