Vitenskapelige undersøkelser

Illustration_Equinor_Permanent_reservoir_monitoring_1210557

Illustrasjon av permanent reservoarmonitorering, Equinor.

Den norske kontinentalsokkelen er på flere måter interessant også for andre formål enn petroleumsutvinning. Norske og utenlandske forskningsinstitusjoner gjennomfører hvert år undersøkelser der det samles inn geologiske og geofysiske data.

Retten til å utføre forskning på sokkelen er spesifisert i Havrettskonvensjonen, og i eget norsk lovverk (se lenker i høyre marg). På grunn av kjennskap til sokkelen, har Oljedirektoratet som oppgave å behandle disse søknadene.

I tillegg til å gjøre egne vurderinger, sender vi søknadene til høring hos andre relevante offentlige interessenter. Alle som ønsker å utføre vitenskapelige undersøkelser på norsk sokkel må søke om dette, for hver undersøkelse.

Søknad om vitenskapelige undersøkelser

Utenlandske institusjoner sender sine søknader om vitenskapelige undersøkelser i norske farvann til Fiskeridirektoratet. De søknadene som vurderes til å omhandle sokkelen (havbunnen eller undergrunnen) sendes så videre til Oljedirektoratet for behandling. Utstedte tillatelser sendes tilbake til søker via Fiskeridirektoratet.

Søknader fra norske institusjoner sendes direkte til Oljedirektoratet. Behandlende direktorat skal motta sluttrapport og kopi av relevante data og resultater fra toktet. En del informasjon om disse toktene er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsted.

Oversikt over tillatelser

Her er en oversikt over vitenskapelige undersøkelsestillatelser som er utstedt av Oljedirektoratet i perioden 2004 – 2018. Den viser hvilke institusjoner som har fått tillatelser, hva slags undersøkelser som er gjennomført og hvor disse er gjort.

For tidligere år er tilsvarende oversikter å finne i Oljedirektoratets årsberetninger, som ble gitt ut i papirform fram til og med 2003. Er du interessert i papir- eller pdf-versjon av disse rapportene, ta kontakt med oss.

 

Oppdatert: 07.05.2021