24. konsesjonsrunde - utlysning

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 21. juni 2017, lyst ut 24. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 102 blokker/deler av blokker, fordelt på 9 i Norskehavet og 93 i Barentshavet.

«Oljedirektoratets analyser viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Det er derfor viktig å tilrettelegge areal for petroleumsvirksomhet i dette havområdet,» sier Sissel Eriksen, direktør for leting.

«Interessen der er stor, noe som gjenspeiles i at 2017 blir et rekordår med tanke på letebrønner boret i Barentshavet. Flere av disse vil også ha betydning for blokkene som nå lyses ut i 24 runde,» kommenterer Eriksen.

I tillegg til de mange spennende områdene i Barentshavet er det også flere attraktive områder i Norskehavet som lyses ut denne gangen.

«Denne konsesjonsrunden bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe, og vi ser fram til resultatene i årene som kommer.»

Søknadsfrist er satt til 30. november 2017 kl. 12:00. Fram mot søknadsfristen kommer OD til å kartlegge de utlyste blokkene i detalj for å få et bedre bilde av geologien.

Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvdel av 2018.

Kontaktpersoner i Oljedirektoratet:

 

Utlyste blokker i 24. konsesjonsrunde

 

Aktuelle lenker:

Veiledninger:

Skjema som skal fylles ut:

Shapefiler som skal fylles ut:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:

Områder som ligger utenfor 200 nm

Ved produksjon av petroleum i områder som ligger utenfor 200 nm, er Norge i medhold av FNs havrettskonvensjon av 1982 artikkel 82 fra og med det sjette produksjonsåret forpliktet til å yte et årlig bidrag gjennom Den internasjonale havbunnsmyndigheten som er etablert under konvensjonen. Rettighetshaver vil kunne bli pålagt utgiftsdekning i denne forbindelse. I så fall vil kostnaden være fradragsberettighet under petroleumsbeskatningen.

Oppdatert: 14.03.2019