Oljedirektoratet

Tilbud om andeler i TFO 2016

17. januar 2016 ble det sendt ut tilbud til 29 selskaper om 56 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Tilbudene sendes ut etter at myndighetene har vurdert søknader fra 33 selskaper i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016.

Av de 56 utvinningstillatelsene er 36 i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og 3 i Barentshavet. Tolv av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Tre av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.

 «Vi kan glede oss over at oljeselskapene fremdeles ser potensialet på norsk sokkel, og at det er stor interesse for å investere i leting i modne områder,» sier Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

«I år har interessen vært særlig stor for områder i Nordsjøen. TFO-ordningen illustrerer at leting i modne områder gir ytterligere økt geologisk forståelse og forbedrete data, som gir spennende og nye letemuligheter,» sier Eriksen.

Hele 16 av 18 funn i 2016 ble gjort i områder som er omfattet av TFO-ordningen.

«Det er en fordel at geologien er såpass godt kjent, selv om det fremdeles kan dukke opp overraskelser. I TFO-områdene er det både nedstengte og eksisterende felt som er i slutten av sin produksjon, med infrastruktur som kan utnyttes. Derfor er det viktig at vi får utforsket arealene rundt, slik at mulige ressurser ikke går tapt.»

I år har det vært stor interesse for områdene rundt det nedstengte Frigg-feltet, hvor det også er blitt gjort nye funn de siste årene.

I Barentshavet og Norskehavet ser vi også at det er stor interesse for områder i nærheten av tidligere funn.

«Selskapenes søknader viser jevnt over høy kvalitet, og noen har lagt fram veldig interessante letekonsepter. De aller fleste selskapene får uttelling for hardt arbeid gjennom tildeling i TFO 2016,» sier Sissel Eriksen.

Aktørbildet i årets TFO-tildeling illustrerer en spredning fra flere nye mindre selskap til de store internasjonale ‘majors’.

Av selskapene som søkte får 29 tilbud om andeler i minst én utvinningstillatelse. Petoro vil delta som andelshaver og forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i 13 utvinningstillatelser.

Myndighetene knytter forpliktelser til tilbudene. Det er stilt krav om innsamling av ny seismikk i ett område, og det skal bores en fast brønn. Til de øvrige utvinningstillatelsene er det stilt betingelser om boring eller tilbakelevering (drill or drop). Det betyr at rettighetshaverne har mellom ett og tre år på seg til å beslutte om de ønsker å bore en letebrønn. Hvis de ikke ønsker å bore letebrønn, faller utvinningstillatelsen bort.

Fra den første TFO-runden i 2003 er TFO-arealet blitt utvidet flere ganger og omfattet i TFO 2016 totalt 240 653 kvadratkilometer, en utvidelse på 20 018 kvadratkilometer fra TFO 2015. TFO 2016 ble utlyst 17. mars 2016. Ved søknadsfristen 6. september 2016 var 148 014 kvadratkilometer av totalarealet omsøkbart.

Letedirektør Sissel Eriksen mener TFO-ordningen fungerer godt og etter intensjonen. Industrien har forutsigbare rammer, og myndighetene oppnår målet om raskere omsetning av areal og stabil leteaktivitet.

Last ned

Ny versjon av tilbud med arbeidsprogram (pdf) er lagt ut med spesifikasjon av hvilke nivå de stratigrafiske lisensene gjelder for.

Shapefiler, TFO 2016 – tilbud

Endelige omriss vil bli lagt på ODs faktasider etter at tildelingen er godkjent av Kongen i statsråd. Merk at det kan komme endringer i arealene, avhengig av om selskapene tar imot tilbudet.

 
Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet for detaljer rundt tilbudene

Kontaktpersoner
Olvar Løvås

Tlf: +47 51876190

Even Gillebo

Tlf: +47 51876404

Oppdatert: 14.03.2019

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontaktpersoner
Olvar Løvås

Tlf: +47 51876190

Even Gillebo

Tlf: +47 51876404