Oljedirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017 (TFO 2017) - Utlysning

Olje- og energidepartementet har den 2. mai 2017 lyst ut TFO 2017, som omfatter forhåndsdefinerte områder med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2017 er fredag 01. september 2017 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2018.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2016 utvidet med 34 blokker i Norskehavet og 53 blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene. Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive faktakart frem til 01. juni 2017, tre måneder før innleveringsfristen. Se lenker under.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:

 

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

 

Lenker:

Hvordan søke i TFO 2017

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2017 skal sende inn følgende til Oljedirektoratet:

  1. Søknadsbrev fra selskapet, levert i papirformat (to kopier) og på minnepinne.
  2. Søknad(er) levert på minnepinne (en per søknad)
  3. Selskapsinformasjon levert på minnepinne.

De overstående dokumentene skal også sendes til Olje- og energidepartementet på elektronisk format.

1. Søknadsbrev og informasjon om selskapet

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes eller innleveres sammen med selskapsinformasjonen i ett eksemplar til Olje- og energidepartementet på elektronisk format. To eksemplarer av søknadsbrevet leveres til Oljedirektoratet i papirformat. Ett eksemplar av søknadsbrevet inkluderes elektronisk på minnepinne, innen søknadsfristen. Selskapsinformasjonen skal leveres elektronisk på en minnepinne til Oljedirektoratet.

Se Veiledning for søknadsbrev fra selskap TFO 2017 for mer informasjon om hva søknadsbrevet skal inneholde og Veiledning for selskapsinformasjonen TFO 2017.

2. Søknad(er)

Søknad om utvinningstillatelse i TFO 2017 leveres i elektronisk format i ett eksemplar hver til Olje- og energidepartementet og til Oljedirektoratet.

Se veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2017.

3. Søknadsgebyr:

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til TFO 2017, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en AMI/gruppe for å søke om en utvinnings-tillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger da samlet innbetaling av gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr: 7694.05.00326 og merkes ”TFO2017_(blokknr)”. Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

Veiledninger

Skjemaer som skal fylles ut

Shapefiler som skal fylles ut:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:

Forlenget oppdatering av kart

For å få inkludert så mange tilbakeleverte utvinningstillatelser som mulig i det som skal være omsøkbart i TFO 2017, er tidspunkt for karantene på tilgjengelig areal blitt satt til onsdag 7. juni.

Sideantall og figurer i søknadene

OD presiserer at antall figurer og sider som er spesifisert for de enkelte kapitlene i «Veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO2017» skal sees på som veiledene. Hvis det er behov for mer tekst eller ekstra figurer/tabeller er det i orden. Hvis du er i tvil så ta gjerne kontakt med oss.

NYTT I TFO 2017

Søknadsinnlevering

Søknad skal kun overleveres OD elektronisk fra og med TFO 2017. OD tar ikke lenger imot søknad i papirformat.

Søknader leveres til OD kun på minnepinne (en (1) minnepinne per søknad). Filer på minnepinnen skal leveres i spesifisert format og størrelse, samt struktureres og navngis i henhold til veiledningene.

Minnepinnen skal merkes med selskapsnavn og festes forsvarlig. Minnepinnen må merkes på en slik måte at det tydelig fremkommer hvilken søknad den gjelder for.

I søknadsbrevet skal det oppgis minst to kontaktpersoner som er tilgjengelige i Norge i søknadsperioden fram til tildeling.

Totalstørrelsen på søknaden skal ikke overstige 400 MB.

PÅminnelser

Brønnliste

Det presiseres at det i tillegg til en liste over brønner også er ønskelig med en kort redegjørelse for valg av nøkkelbrønner.

ProspectData

Det presiseres at et separat ProspectData dokument skal fylles ut for hvert enkelt prospekt.

Arbeidsprogram i tilleggsareal

Arbeidsprogram er påkrevd i tilleggsareal når eksisterende utvinningstillatelse ikke har gjenværende arbeidsforpliktelse som omfatter utforskning/boring av omsøkt prospekt.

Elektronisk leveranse

Som i TFO 2016 er alle tabeller samlet i tre Excel-bøker. Excel-bøkene leses elektronisk inn i ODs TFO-database. Søkere kan derfor ikke formatere Excel-skjemaene utover innsetting av nye rader i bunnen. Filer levert i feil format vil bli returnert til selskapene.

TFO arealet vil bli oppdatert fram til tre måneder før søknadsfrist.

 

Kontaktpersoner i OD:

Olvar.Lovas@npd.no  tlf. 51 87 61 90

Even.Gillebo@npd.no tlf. 51 87 64 04

Kaja.Kristoffersen@npd.no tlf. 51 87 60 72

Lars.Nag@npd.no tlf. 51 87 62 97 (selskapsinformasjon og finans)

Oppdatert: 14.03.2019