Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018 (TFO 2018) - Utlysning

Olje- og energidepartementet har 9. mai 2018 lyst ut TFO 2018, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2018 er tirsdag 4. september 2018 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2019.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2017 utvidet med 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle ledige blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene. Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive Faktakart, og kart over endelig omsøkbart areal vil foreligge så snart som praktisk mulig etter frist for tilbakelevering 4. juni 2018. Se lenker under.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

Lenker:

Hvordan søke i TFO 2018

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2018 skal levere inn følgende til Oljedirektoratet:

  1. Søknadsbrev fra selskapet, levert i papirformat og på minnepinne
  2. Søknad(er) levert på minnepinne (en per søknad)
  3. Selskapsinformasjon levert på minnepinne

De overstående dokumentene skal også sendes eller innleveres til Olje- og energidepartementet i valgfritt elektronisk format.

1. Søknadsbrev og informasjon om selskapet

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes eller innleveres sammen med selskapsinformasjonen i ett eksemplar til Olje- og energidepartementet i elektronisk format. Ett eksemplar av søknadsbrevet skal leveres til Oljedirektoratet både i papirformat og elektronisk på minnepinne, innen søknadsfristen. Selskapsinformasjonen skal leveres elektronisk på en minnepinne til Oljedirektoratet.

Se Veiledning for søknadsbrev fra selskap TFO 2018 for mer informasjon om hva søknadsbrevet skal inneholde og Veiledning for selskapsinformasjonen TFO 2018.

2. Søknad(er)

Søknad om utvinningstillatelse i TFO 2018 leveres i elektronisk format i ett eksemplar hver til Olje- og energidepartementet og til Oljedirektoratet.

Se Veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2018.

3. Søknadsgebyr:

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til TFO 2018, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en AMI/gruppe for å søke om en utvinnings-tillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger da samlet innbetaling av gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr: 7694.05.00326 og merkes "TFO2018_(blokknr)". Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

Veiledninger

Skjemaer som skal fylles ut

Shapefiler som skal legges ved:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:

Forlenget oppdatering av kart

For å få inkludert så mange tilbakeleverte utvinningstillatelser som mulig i det som skal være omsøkbart i TFO 2018, er tidspunkt for karantene på tilgjengelig areal blitt satt til tirsdag 12. juni.


NYTT I TFO 2018

Søknadsinnlevering

Søknadsbrevet som leveres til Oljedirektoratet i papirformat skal kun leveres som ett eksemplar.

Sideantall og figurer i søknadene

OD presiserer at antall figurer og sider som er spesifisert for de enkelte kapitlene i "Veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2018" skal sees på som veiledene. Hvis det er behov for mer tekst eller ekstra figurer/tabeller er det i orden. Hvis du er i tvil så ta gjerne kontakt med oss.

PÅMINNELSER

Brønnliste

Det presiseres at det i tillegg til en liste over brønner også er ønskelig med en kort redegjørelse for valg av nøkkelbrønner.

  • Discovery_and_Prospect_data

Det presiseres at et separat Discovery_and_Prospect_data dokument skal fylles ut for hvert enkelt prospekt.

Arbeidsprogram i tilleggsareal

Arbeidsprogram er påkrevd i tilleggsareal når eksisterende utvinningstillatelse ikke har gjenværende arbeidsforpliktelse som omfatter utforskning/boring av omsøkt prospekt.

Elektronisk leveranse

Som i TFO 2017 er alle tabeller samlet i tre Excel-bøker. Excel-bøkene leses elektronisk inn i ODs database. Søkere må derfor ikke formatere Excel-skjemaene utover innsetting av nye rader i bunnen. Filer levert i feil format vil bli returnert til selskapene.

TFO arealet vil bli oppdatert fram til tre måneder før søknadsfrist.

 

Kontaktpersoner i OD:

Olvar.Lovas@npd.no  tlf. 51 87 61 90

Tania.Hildebrand-Habel@npd.no tlf. 51 87 60 90

Lars.Nag@npd.no tlf. 51 87 62 97 (selskapsinformasjon og finans)

Oppdatert: 01.11.2019