Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

1

Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den norske kontinentalsokkel i henhold til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet, og forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet, heretter kalt petroleumsloven og petroleumsforskriften.

2

Utvinningstillatelser vil kun bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i et annet land som har sluttet seg til Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysisk person hjemmehørende i en EØS-stat.

Selskaper som ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel kan tildeles utvinningstillatelse dersom de er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel.

Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe vil bli behandlet på like vilkår av departementet. Den som leverer individuell søknad, eller den som inngår i en gruppe som sammen med andre leverer felles søknad, er å betrakte som søker av utvinningstillatelse.

Departementet kan, på grunnlag av innsendte gruppesøknader og individuelle søknader, sette sammen rettighetshavergrupper som skal tildeles en utvinningstillatelse, herunder fjerne søkere som inngår i en gruppesøknad og legge til individuelle søkere, samt utpeke operatør for slike grupper.

3

Tildeling av utvinningstillatelse(r) vil følge tidligere etablert praksis for tildelinger på norsk kontinentalsokkel. Dette innebærer at utvinningstillatelsens geografiske omfang, beliggenhet, varighet, arbeidsforpliktelse og blokkspesifikke vilkår for øvrig fastsettes på tildelingstidspunktet.

Det er anledning til å søke om andeler i utvinningstillatelser i ikke tildelte områder innenfor de forhåndsdefinerte områdene som er angitt på utlysningskartene. Det kan også søkes på områder som blir tilbakelevert innenfor de forhåndsdefinerte områdene etter utlysning i henhold til oppdaterte kart som viser tilgjengelig areal (Oljedirektoratets interaktive faktakart finnes på Oljedirektoratets hjemmeside).

Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller del(er) av blokk(er). Søkerne bes avgrense søknaden til de områder hvor de har kartlagt prospektivitet.

4

Vilkår for tildeling

a) Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse vil det bli stilt krav om inngåelse av en avtale for petroleumsvirksomhet, herunder samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er utvinningstillatelsen stratigrafisk delt over eller under annen utvinningstillatelse, vil det også bli stilt krav om inngåelse av en stratigrafisk samarbeidsavtale.

Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til enhver tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen.

Ordlyden i konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være tilsvarende som i dokumenter fra Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2020. Siktemålet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres kjent potensielle søkere før søknadsfristen utløper.

b) En nærmere presisering av miljø-, HMS- og fiskerivilkår fremgår av vedlegg til utlysningen. Det er knyttet særskilte miljø- og fiskerivilkår til enkelte av blokkene.

5
Forhandlingsområder

Departementet forbeholder seg retten til å forhandle med søkeren(e) om følgende:

a) Området for utvinningstillatelsen.

b) Innhold, omfang og tidsplan for arbeidsforpliktelsen.

c) Varighet av utvinningstillatelsens initielle periode og varighet av konsesjonsperioden etter utløpet av initiell periode.

Fastsettelsen av initiell periode, jf. petroleumsloven § 3-9, vil for utvinningstillatelser tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2021 bli tilpasset blokkspesifikke forhold.

Arbeidsforpliktelsene i utvinningstillatelsene vil som hovedregel omfatte krav om en fremdriftsplan for aktivitetene frem mot innlevering av en eventuell utbyggingsplan innenfor den initielle perioden. Arbeidsforpliktelsene vil bestå av en serie beslutningspunkter med tilhørende aktiviteter som må gjennomføres innen fastsatte frister. Alternativet til å gjennomføre hele arbeidsforpliktelsen er at utvinnings-tillatelsen oppgis eller bortfaller.

Departementet skal, med kopi til Oljedirektoratet, informeres om beslutningen som fattes ved hvert beslutningspunkt.

Arbeidsforpliktelsene vil kunne bli utformet slik at rettighetshaverne først får en gitt periode til å gjennomføre for eksempel en seismikkforpliktelse før de bestemmer seg for om de vil gjennomføre en pålagt boreforpliktelse eller oppgi utvinningstillatelsen i sin helhet.

Videre vil arbeidsforpliktelsen som hovedregel omfatte krav om innsendelse av en utbyggingsplan for den/de aktuelle forekomsten(e) til departementet for godkjennelse innenfor den initielle perioden.

Ved utløpet av den initielle perioden skal som hovedregel det området i utvinningstillatelsen som ikke er omfattet av en innsendt utbyggingsplan tilbakeleveres.

6

Tildelingskriterier

For å fremme et høyt sikkerhetsnivå og god ressursforvaltning gjennom effektiv leting etter og utvinning av petroleum på norsk kontinentalsokkel, vil følgende kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser, sammensetning av rettighetshavergrupper og ved utpeking av operatør:

a) Søkeren(e)s forståelse av geologien i det aktuelle geografiske område og hvordan rettighetshaver planlegger å foreta en effektiv undersøkelse etter petroleum der.

b) Søkeren(e)s relevante tekniske kompetanse, samt hvordan denne kan bidra aktivt til en kostnadseffektiv undersøkelse etter, og eventuell utnyttelse av, petroleum fra det aktuelle geografiske område.

c) Søkeren(e)s erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder.

d) At søkeren(e) har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å foreta undersøkelse etter, og eventuell utnyttelse av, petroleum fra det aktuelle geografiske område.

e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta hensyn til enhver form for manglende effektivitet eller manglende ansvarlighet utvist av søkeren som rettighetshaver. Det kan også legges vekt på nasjonale sikkerhetshensyn hvis departementet finner at slike hensyn gjør seg gjeldende.

f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst en rettighetshaver har boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.

g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst en med erfaring som nevnt under f).

h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.

i) For utvinningstillatelser på store havdyp skal både den som utpekes som operatør og minst en annen rettighetshaver selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør, eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. I utvinningstillatelsen skal det være en rettighetshaver som selv har boret på store havdyp som operatør.

j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av brønner med høyt trykk og/eller temperatur (HTHT), skal både den som utpekes som operatør og minst en annen rettighetshaver selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. I utvinningstillatelsen skal det være en rettighetshaver som selv har boret en HTHT-brønn som operatør.

7

Statlig deltakelse

Ved tildeling av utvinningstillatelser kan det fastsettes statlig deltakelse i hver utvinningstillatelse. Petoro AS er rettighetshaver for statens deltakerandel (statens direkte økonomiske engasjement - SDØE).

8

Søknadsbrev

Hvert enkelt selskap som søker om Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2021, individuelt eller som deltaker i gruppesøknad(er), skal innen søknadsfristen innsende et formelt søknadsbrev sammen med søknaden(e). Dersom selskapet ikke selv leverer inn noen av søknadene selskapet deltar i, sendes brevet inn til Olje- og energi-departementet med kopi til Oljedirektoratet. Søknadsbrevet skal være i tråd med veileder som ligger på Oljedirektoratets internettsider www.npd.no/tfo2021.

9

Informasjon om selskapet

Hvert enkelt selskap som søker om Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2021, individuelt eller som deltaker i gruppesøknad(er), skal innen søknadsfristen oversende informasjon om selskapet til myndighetene. Rapportering av finansielle og selskapsmessige forhold skal være i tråd med veileder som er å finne på Oljedirektoratets internettsider: www.npd.no/tfo2021

10

Søknad

Hver søknad om Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2021 skal inneholde følgende opplysninger i følgende rekkefølge:

a) Sammendrag av søknaden.

b) Geologisk evaluering av de(n) omsøkte blokk(er).

c) Utbyggings- og reservoarteknologisk vurdering av de(n) omsøkte blokk(er).

d) Beskrivelse av

  • innhold, omfang og tidsplan for den arbeidsforpliktelse søkeren(e) vil påta seg for det areal som omfattes av en utvinningstillatelse,
  • varighet av utvinningstillatelsens initielle periode, og
  • varighet av konsesjonsperioden etter utløpet av initiell periode.

De ovennevnte forhold skal tilpasses de blokkspesifikke karakteristika med det siktemål å bidra til størst mulig verdiskaping i det aktuelle geografiske området.

For søknad om tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser er det redusert krav til innhold i søknaden.

Veiledning for utarbeidelse av søknad om utvinningstillatelse finnes på Oljedirektoratets hjemmeside på adressen www.npd.no/tfo2021.

Myndighetene kan kreve tilleggsopplysninger.

Opplysninger av forretningsmessig art som gis i søknaden inklusive vedlegg, vil bli unntatt offentlighet av myndighetene uten hensyn til den frist som er fastsatt i petroleumsforskriften § 85.

11

Gebyr

For behandling av hver søknad om utvinningstillatelse skal det innen innsendelse av søknaden betales et gebyr. Dersom gebyret ikke er innbetalt, anses søknaden ikke for innkommet.

Gebyret er NOK 123 000 for hver søknad om utvinningstillatelse, jf. petroleumsforskriften § 9. Dersom flere selskaper går sammen om å søke om en utvinningstillatelse, anses dette som én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger i dette tilfelle samlet innbetaling av gebyr for søknaden.

Betalingen skal skje til staten ved Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326. Innbetalingen skal merkes ”TFO2021 (blokknr)”. Kopi av kvittering for innbetalt gebyr skal vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

12

Kongen i statsråd er ikke forpliktet til å tildele utvinningstillatelser på grunnlag av innkomne søknader, jf. petroleumsloven § 3-5 tredje ledd.

13

Søknad om utvinningstillatelse skal sendes til Olje- og energidepartementet og til Oljedirektoratet.

Søknad til Olje- og energidepartementet skal leveres i elektronisk format. L2S Authority er en mulig metode som kan benyttes i år.

Søknad og søknadsbrev til Oljedirektoratet skal leveres elektronisk via L2S Authority.
Søknadene må være innlevert innen onsdag 8. september 2021 kl. 12.00. Alle søknader som er innkommet innen denne fristen anses innkommet samtidig.

Søknaden skal være på norsk eller engelsk.

14

Tildeling av utvinningstillatelser i Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2021 på norsk kontinentalsokkel er planlagt gjennomført 1. kvartal 2022.

 

Oppdatert: 09.06.2021