Arbeidsprosessen

Under er kort beskrevet saksgangen ved prekvalifisering av nye aktører. Ved en rekvalifisering av et selskap vil saksgangen bli noe endret.

 1. Aktøren kontakter Olje- og energidepartementet (OED) og bekrefter ønske om å bli rettighetshaver eller operatør. Kontaktpunkt i OED er Leteseksjonen.

 2. OED initierer evalueringsprosessen. OD og Ptil gis deretter formell beskjed om å starte prosessen mot aktuell aktør fra henholdsvis OED og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Kontaktpunkt i OD og Ptil er Aktørvurderingslaget.

 3. Aktøren og OD/Ptil avtaler tid for oppstartsmøte i OD/Ptils lokaler.
  I oppstartsmøtet mellom aktøren og OD/Ptil gir selskapet en kort presentasjon av aktørens aktiviteter og kompetanse og planer for norsk sokkel. OD/Ptil gir utfyllende informasjon om evalueringsprosessen, og man blir i fellesskap enig om den videre prosessen (tidsplan, møtetider og sted).

 4. Vurderingsmøte(r) i aktørens lokaler med presentasjoner fra aktøren og verifikasjoner av aktørens systemer og kapasitet. Normal varighet er 1-2 dager.

 5. Dersom aktøren søker kvalifisering som operatør må det vurderes behov for verifikasjon på en av aktørens innretninger.

 6. OD og Ptil utfører hver sin vurdering av aktøren og rapporterer separat til henholdsvis OED og AID.

  OD og Ptil benytter følgende evalueringsskjema ved vurdering av nye aktører:

  Evalueringsskjema (MS Word 0,06 MB)

 7. OED gir en samlet tilbakemelding til aktøren basert på AIDs anbefalinger/konklusjoner mht HMS og ODs anbefalinger innen ressursfaglig kompetanse. OED foretar selv vurdering av aktørens finansielle stilling.

  I gitte tilfeller kan det vurderes å prekvalifisere aktører basert på en forpliktende plan for utbedringer. Aktørene må i slike tilfeller, innenfor en gitt frist, dokumentere at de krav til utbedringer som er satt blir oppfylt før en endelig prekvalifisering kan finne sted.

  Denne ordningen vil kun være aktuell i tilfeller der aktøren tilfredsstiller kompetanse-, kapasitets- og finansielle krav i stor grad, men har enkelte områder der det anses å kunne møte myndighetenes krav innen kort tid. Kort tid betyr normalt ca 6 måneder.

  For å igangsette aktivitet på norsk sokkel kreves samtykke, tillatelser etc, jf gjeldende regelverk. Prekvalifisering som rettighetshaver/operatør medfører ikke slikt samtykke/tillatelse.

Oppdatert: 01.03.2022