Krav til nye rettighetshavere/operatører

Norske myndigheter legger forholdene til rette for at nye aktører kan etablere seg på sokkelen, fordi en har tro på at dette kan bidra til økt verdiskaping på sokkelen.

Det overordnede kravet til nye aktører blir dermed at de gjennom sin petroleumsfaglige kompetanse skal kunne gi selvstendige bidrag til denne verdiskapingen. Samtidig er det også viktig at nye aktører innehar en HMS-kompetanse som bidrar til å styrke sikkerheten på sokkelen.

Aktører på norsk sokkel må ha minimumskompetanse innen alle relevante fagfelt for å være i stand til å analysere, forstå og følge opp aktiviteter i utvinningstillatelsen. Operatører og rettighetshavere må ha tilstrekkelig egen kapasitet og kompetanse til å ivareta sine forpliktelser i forhold til krav i petroleumsregelverket.

Utover denne minimumskompetansen må aktørene besitte spisskompetanse innenfor relevante fagfelt for å kunne bidra til verdiskapingen. Det forventes at nye aktører skal kunne bidra med egne faglige vurderinger som utfordrer og utfyller de øvrige rettighetshaverne i utvinningstillatelsene.

I tillegg må aktøren dokumentere evne til å ivareta finansielle forpliktelser i forbindelse med de forpliktelser man har som rettighetshaver i de aktuelle utvinningstillatelsene. Dette innebærer blant annet at aktøren må ha et solid fundament av egenkapital, og at det er et rimelig forhold mellom egenkapital og gjeld hos aktøren. Det kan også være aktuelt å kreve at aktøren legger fram en plan for finansielle forpliktelser for de første års aktivitet på norsk kontinentalsokkel. Krav til aktørens finansielle situasjon må ses i forhold til det engasjementet aktøren opparbeider seg. Vurderingen av den finansielle styrke vil derfor være av generell art og ved konkrete søknader om overdragelse eller tildeling kan det være aktuelt å stille mer konkrete finansielle krav til aktøren.

Kravene til operatører er mer omfattende enn for rettighetshavere. Operatører må ha tilstrekkelig ressurser og personell til selv å kunne styre og gjennomføre alle aktuelle operasjoner og aktiviteter i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. På HMS-området er det krav i regelverket til aktører som ønsker å bli rettighetshaver eller operatør.

Den endelige vurdering av om en aktør er kvalifisert eller ikke, foretas i forbindelse med en konkret søknad om andel/operatørskap hvor operasjonelle og feltspesifikke forhold vil bli vurdert.

Oppdatert: 07.07.2021