Oljedirektoratet

Om oss

Kontakt-oss-red

Oljedirektoratet er et statlig fagdirektorat og forvaltingsorgan som ble opprettet i 1972. Direktoratet ligger under Olje- og energidepartementet. Vi har kontor i Stavanger og i Harstad, og har rundt 200 ansatte.

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. I dette arbeidet tas det hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

For å kunne arbeide mest mulig effektivt for dette, må vi fylle fire roller:

 1. Gjennom faglig integritet og med tverrfaglighet som styrke skal Oljedirektoratet være rådgiver for Olje- og energidepartementet.

 2. Vi har et nasjonalt ansvar for data fra norsk kontinentalsokkel. Våre data, oversikter og analyser utgjør et viktig faktagrunnlag for næringen og samfunnet for øvrig.

 3. Vi skal være pådriver for å realisere ressurspotensialet ved å legge vekt på langsiktige løsninger, oppsidemuligheter, samdrifts- og stordriftsfordeler og sikre at tidskritiske ressurser ikke går tapt.

 4. Vi skal, i samarbeid med andre myndigheter, sikre at petroleumsnæringen blir fulgt opp på en helhetlig måte.

Vi setter rammer, fastsetter forskrifter og fatter vedtak der dette er delegert og har ansvar for å føre måleteknisk tilsyn og kreve inn avgifter fra petroleumsnæringen.

I tillegg bidrar vi med forvaltningskompetanse, ressurskartlegging og petroleumsdataforvalting til bistandsprogrammet Olje for utvikling.

En fleksibel organisasjon

Vi er en fleksibel kompetanseorganisasjon som skiller seg fra den mer tradisjonelle, hierarkiske statsforvaltningen. Oljedirektoratet har ingen seksjoner eller avdelinger, men rundt 70 lag med egne mandater. Lagene er delegert myndighet for produkt, prosess og kvalitet.

Oljedirektøren og fem direktører sitter i hovedledelsen, og 11 underdirektører i den operative ledelsen.

Hovedområder

 • Lisensforvaltning (LFV)
 • Teknologi, analyse og sameksistens (TAS)
 • Organisasjon, IT og dataforvaltning (OID)

Stabsområder

 • Rammeverk og virksomhetsstyring (ROV)
 • Kommunikasjon og samfunnskontakt (KOS)


Verdiene våre

 • Integritet
 • Tillit
 • Framsyn

Verdiene våre viser hvem vi er og veileder oss i vår atferd. 
Verdiene skal utvikle og forbedre oss og motiverer oss til å levere på samfunnsoppdraget vårt.

Integritet
I OD har vi høy faglig kompetanse, god forvaltningskunnskap og er bevisst vår faglige uavhengighet.
Vi baserer vårt arbeid på kunnskap og fakta.
Vi er etterrettelige, ansvarlige og gjør helhetlige vurderinger.
Vi sikrer kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid og transparente prosesser.
Vi verdsetter faglige diskusjoner, belyser saker fra flere sider og er lojale til beslutninger

Tillit
Vi møter hverandre med en positiv holdning, spiller hverandre gode og hjelper hverandre å lykkes. 
Vi skaper et inspirerende arbeidsmiljø og oppnår gode leveranser gjennom myndiggjorte lag og medarbeidere som utøver selvledelse basert på tydelige mål og forventninger.
Vi har et ytringsklima kjennetegnet av anerkjennelse og takhøyde for meningsutveksling.
Vi oppnår tillit gjennom åpenhet, respekt, faglig integritet og mangfold.

Framsyn
OD er en organisasjon i bevegelse, og vi påtar oss nye oppgaver i takt med en verden i endring. 
Vi søker ny innsikt, lytter til omverdenen og utvikler kontinuerlig vår kompetanse.
Vi er engasjerte, nysgjerrige og utforsker nye muligheter.
Vi er fleksible og åpne for nye arbeidsoppgaver og måter å jobbe på for å være et relevant direktorat.
Vi står sammen og bruker vår kompetanse og våre ressurser effektivt.

 

 

Oppdatert: 28.04.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.