Om oss

Kontakt-oss-red

Oljedirektoratet er et statlig fagdirektorat og forvaltingsorgan som ble opprettet i 1972. Direktoratet ligger under Olje- og energidepartementet. Vi har kontor i Stavanger og i Harstad, og har rundt 210 ansatte.

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. I dette arbeidet tas det hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

For å kunne arbeide mest mulig effektivt for dette, må vi fylle fire roller:

 1. Gjennom faglig integritet og med tverrfaglighet som styrke skal Oljedirektoratet være rådgiver for Olje- og energidepartementet.

 2. Vi har et nasjonalt ansvar for data fra norsk kontinentalsokkel. Våre data, oversikter og analyser utgjør et viktig faktagrunnlag for næringen og samfunnet for øvrig.

 3. Vi skal være pådriver for å realisere ressurspotensialet ved å legge vekt på langsiktige løsninger, oppsidemuligheter, samdrifts- og stordriftsfordeler og sikre at tidskritiske ressurser ikke går tapt.

 4. Vi skal, i samarbeid med andre myndigheter, sikre at petroleumsnæringen blir fulgt opp på en helhetlig måte.

Vi setter rammer, fastsetter forskrifter og fatter vedtak der dette er delegert og har ansvar for å føre måleteknisk tilsyn og kreve inn avgifter fra petroleumsnæringen.

I tillegg bidrar vi med forvaltningskompetanse, ressurskartlegging og petroleumsdataforvalting til bistandsprogrammet Olje for utvikling.

En fleksibel organisasjon

Vi er en fleksibel kompetanseorganisasjon som skiller seg fra den mer tradisjonelle, hierarkiske statsforvaltningen. Oljedirektoratet har ingen seksjoner eller avdelinger, men rundt 70 lag med egne mandater. Lagene er delegert myndighet for produkt, prosess og kvalitet.

Oljedirektøren og fem direktører sitter i hovedledelsen, og 11 underdirektører i den operative ledelsen.

Hovedområder

 • Lisensforvaltning (LFV)
 • Teknologi, analyse og sameksistens (TAS)
 • Organisasjon, IT og dataforvaltning (OID)

Stabsområder

 • Rammeverk og virksomhetsstyring (ROV)
 • Kommunikasjon og samfunnskontakt (KOS)

Verdiene våre

Vi har fire verdier som vi bruker i det daglige arbeidet vårt og ønsker å etterleve:

 • Åpen
 • Engasjert
 • Ansvarlig
 • Står sammen

Verdiene er grunnlaget for kulturen vår. De gjenspeiler hva vi kan forvente av hverandre og hvordan vi jobber og opptrer.

Verdiene bygger på verdigrunnlag for arbeidsgiverpolitikk i staten: Forvaltningen skal fremme demokrati og rettssikkerhet, og stå for faglig integritet og effektivitet.

 

 

Oppdatert: 22.06.2022