Fritak for arealavgift – format på dei digitale karta

Det kan søkjast om fritak frå arealavgifta for den delen av arealet til utvinningsløyvet som omfattar førekomstar som er tekne med i plan for utbygging og drift (PUD).

Tilsvarande kan det sendast inn søknad om fritak for område som avgrensar prospekt som er bora eller er geologisk avhengig av prospekt som er bora.

Arealet det blir søkt om avgiftsfritak for (AFEX) og førekomstomrisset (Deposit) skal sendast inn som to separate XML-dokument med referanse til skjemafila.

For oversikta sin del ønskjer vi at filnavna speglar innhaldet, for eksempel "AFEX_.xml" og "Deposit_.xml".

Det blir understreka at polygonane i omrissa skal vere lukka, det vil seie at første og siste punkt er identiske. Sjå og dokumenta:

AFEX-omrissa skildrar arealet det blir søkt om avgiftsfritak for (kan innehalde mange utvinningsløyve/ blokker / polygonar). Dette arealet skal gis i gradar og minutt - iht reglar for utvinningsløyve (petroleumsforskrift paragraf 15).

Deposit omrissa skildrar arealet for ein førekomst. Desse omrissa kan enten gis i desimale gradar eller i gradar, minutt og sekund med desimalar. Dersom førekomsten er eit funn, bruk funnamnet under discovery på OD sine faktasider. Dersom førekomsten er ein del av eit felt - bruk feltnamnet under fields på OD sine faktasider.

Alle koordinatar skal gis med datum ED50.

Det er utvikla ein hjelpeverktøy for å validere XML-dokumenta før innsending av søknaden til OD.

Gå til https://factmaps.npd.no/validateAFEX/ og dra xml-filar for AFEX-søknad og Deposit/førekomst inn i validatoren. Omrissa viser saman med informasjon om utvinningsløyve og funn og felt-omriss. Sjekk «Validation report» for eventuelle feil eller manglar. Om ønskeleg kan ein laste xml-filane ned som ein filgeodatabase.

 

Skjermbilde som viser hvordan man kan validere filer.

Skjermbildet viser hvordan man kan validere filer her: https://factmaps.npd.no/validateAFEX/

 

Oppdatert: 12.05.2021