Oljedirektoratet

Årlig statusrapportering for felt i produksjon

Årlig statusrapport for felt i produksjon er viktig for myndighetenes vurdering av om felt på norsk sokkel opereres i samsvar med gjeldende regelverk.

Hver høst, innen 15. oktober, skal alle operatører sende inn en rapport knyttet til feltenes drift, herunder utfordringer og utførte tiltak, samt produksjonsutvikling og planer for kommende år. Rapporten skal beskrive status, aktiviteter og tiltak som skal danne grunnlag for myndighetenes vurdering av produksjonsstrategi, tilsyn, miljømessige forhold mv.

Det er utarbeidet en veileder for rapporteringen som revideres fortløpende etter behov. Formålet med veilederen er å beskrive tema som normalt skal omtales i rapporten, krav til innhold, samt rammene som gjelder for innlevering. I rapporteringen forventes det at operatørene bruker siste versjon av mal for hoveddokument og vedlegg som legges ut på npd.no. Endringen som er gjort i 2023 i forhold til forrige versjon er at et kapittel om status, resultat og avvik fra mål innen fiskal måling nå er en del av rapporteringen.

Hva skal legges ved rapporten?

Det skal fylles ut fem tabeller i Excel-format som skal legges ved rapporten. Innholdet i tabellene er knyttet til tilstedeværende ressurser og utvinning, boring av brønner og brønnintervensjoner, ressurser i feltet som ikke er blitt evaluert (RK 7) og prospektivitet rundt feltet.

Siste revisjon av feltets langtidsplan (LRP) skal også legges ved rapporten.

Hva brukes årlig statusrapport til?

Årlig statusrapport (ÅSR) danner grunnlag for myndighetenes vurdering av om feltene drives i henhold til forutsetningene i regelverket, godkjente planer og vilkår. Rapporten benyttes aktivt i forbindelse med vurdering av søknader om tillatelse til årlig produksjon og brenning/kaldventilering, prioritering av tilsyn og oppfølging av feltene, pådriv, samt statusoppdatering av feltene på ODs faktasider og nettsiden norskpetroleum.no. ÅSR støtter også rapportering til revidert nasjonalbudsjett (RNB).

OD gjennomgår alle rapporter, inkludert vedlagt dokumentasjon. Ved mangler/feil/uklarheter eller bruk av gammelt mal-format gis det en tilbakemelding til kontaktpersonen i selskapet som er ført opp på første side i rapportene. OD kan fastsette nærmere bestemmelser om rapportens innhold og format. Oppdatert rapport og/eller vedlegg skal sendes innen fastsatt frist.

Merk:

  • Årlig statusrapport og tilhørende vedlegg er unntatt offentlighet jf. Offentleglova § 13.
  • Årlig statusrapport skal ikke leveres dersom:
    • Feltet har vært midlertidig nedstengt i hele forrige rapporteringsperiode
    • Et nytt felt har startet produksjon i forrige rapporteringsperiode, og det nylig er levert en statusrapport før oppstart for feltet

Oppdatert: 28.04.2023