Oljedirektoratet

NOx-avgift

NOx-avgiften er en avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra nærmere angitte kilder. Avgiften betales til Skatteetaten.

Oljedirektoratet (OD) er kompetent myndighet for NOx-avgiften for innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Som følge av dette kan OD gi retningslinjer om og etter søknad fastsette kildespesifikk utslippsfaktor. Nærmere regler om dette er fastsatt i forskrift om særavgifter, § 3-19-7.

Oversikt

Se oversikt over de avgiftspliktige kildene til NOx på norsk sokkel (Excel).

Oversikten er basert på informasjon mottatt fra operatørene og oppdateres årlig.

Det er operatørselskapenes ansvar å holde ODs informasjon om de avgiftspliktige kildene til NOx oppdatert.

 

Oppdatert: 31.08.2021