Årlig statusrapport 2018 for felt i produksjon

Det er blitt gjort endringer i malen for årlig statusrapport fra 2017 til 2018.

En årlig statusrapport for felt i produksjon (ÅSR) skal sendes til Oljedirektoratet (OD) innen 1. november hvert år, se Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 47 og Ressursforskriften § 35.

ÅSR er et viktig verktøy for ressursmyndighetene i forhold til å få en oppdatert status for drift og videreutvikling av produserende felt på norsk kontinentalsokkel. ÅSR skal beskrive aktiviteter og tiltak, og også gi informasjon om utvinningsmessige forhold på feltet, herunder tiltak som er utført i foregående periode, og tiltak som planlegges gjennomført det kommende året.

ÅSR danner et grunnlag for ressursmyndighetens evaluering av produksjonstillatelse, se Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 23, Fastsettelse av produksjonsforløp mv., og må være i samsvar med rapportering til Revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Det er kun mindre endringer i ÅSR-veiledning fra 2017 til 2018. En oversikt over alle endringer finnes i kapittelet Introduction i veiledningen.

De viktigste endringene er:

  1. Ny tekst om endringer knyttet til faktisk og planlagt innsamling, bruk, lagring og deling av data (inklusiv 3. parter) i flere kapitler (4.3, 5.3, 6.4). Punkt 1 må ses i sammenheng med den økende digitaliseringen også for norsk sokkel. Digitalisering krever data, data som er umiddelbart tilgjengelig, og/eller blir gjort tilgjengelig, gjerne i skyløsninger. Endret bruk kan for eksempel være mer bruk av integrerte modeller (for eksempel geologi/reservoar), utvidet virkelighet, mer bruk av digitale tvillinger, sensorer, programvare i sky, sanntidsstyring i brønner og av innretninger, og mer bruk av kunstig intelligens.
  2. Kapittel 9 om Avslutning og disponering (Cessation and Disposal) spør om informasjon for innretninger, ikke bare felt, og ber om mer informasjon om status for planer. Punkt 2 reflekterer at innretninger på et felt kan ha ulik levetid. Veiledningen er også justert på grunn av ny ressursforskrift og viser nå til § 35 i ny ressursforskrift.

Ny "Veiledning til søknad om produksjonstillatelse" har ikke medført endringer i ÅSR-veiledningen. Oljedirektoratet minner om at ÅSR skal sendes inn på word-format til direktoratet. Dersom innsendt ÅSR vurderes ikke å være i tråd med veiledningen, kan det bli aktuelt å be om å få innsendt ny rapportering. 

Ny veileder (på engelsk) i pdf-format og i word-format (på engelsk).

Kontakt
Tomas Mørch

Tlf: +47 51 87 63 33

Tove Francke

Tlf: +47 51 87 64 18

Oppdatert: 14.03.2019

Kontakt
Tomas Mørch

Tlf: +47 51 87 63 33

Tove Francke

Tlf: +47 51 87 64 18