Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rapportering til revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB2020)

Etter petroleumsforskriften 50a skal operatørene sende inn data til revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Hver høst, 15. oktober, skal alle operatørene rapportere inn data og prognoser knyttet til sine respektive felt, funn, transport- og utnyttelsesanlegg (Transportation and Utilization Facilites) TUF.

Formål

Rapporteringen til RNB inngår i grunnlaget for stats- og nasjonalbudsjett og regjeringens olje- og miljøpolitikk. Det er derfor svært viktig at rapporteringen er av høy kvalitet og at tidsfristene overholdes, slik at vi kan overholde egne frister mot OED.

Tidsplan for rapporteringsprosessen RNB2020

Dato  
15. oktober 1. gangs rapportering fra operatør
29. oktober innen kl. 14:00 1. gangs tilbakemelding fra OD
4. november innen kl. 12:00 2. gangs rapportering fra operatør
8. november innen kl. 12:00 2. gangs tilbakemelding fra OD
12. november innen kl. 12:00 3. gangs rapportering fra operatør


Dersom det er endringer i rapporteringen som følge av budsjettbehandling i styringskomité i utvinningstillatelsene etter 15. oktober, skal OD kontaktes umiddelbart for å avklare om det er behov for å sende inn en oppdatert rapporteringsfil.

Dokumenter

Operatørene har innen 1. september fått tilgang til:

  • Prosjektliste
  • Oversendelsesbrev
  • Rapporteringsfil
  • Generell veiledning

Prosjektliste

Denne listen skal danne grunnlag for rapporteringen og det er en egen prosess på dette. Endringer i prosjektlisten etter 1. september må avklares med OD.

Rapporteringsfil og veiledning finnes i kolonnen til høyre.

Rapporteringen skal være i henhold til ODs ressursklassifisering.

Rapportering til Gassco

Operatørenes rapportering til Gasscos skipningsplan/ transportplan er inkludert i rapporteringsfilen. Disse dataene skal sendes til Gassco i henhold til egen bestilling.

Rapporteringen skal være i henhold til ODs ressursklassifisering.

Rapporteringsformat

Excel

Dataene skal rapporteres elektronisk i henhold til formatet gitt i rapporteringsfilen.

Sårbar Excel-fil

Rapporteringsfilen må håndteres og fylles ut korrekt. Det må ikke gjøres endringer i regnearkets layout og navn på fanene i regnearket må ikke endres. Det må heller ikke settes inn lenker til andre regneark i filen som leveres OD.

Fargekode i regnearkene

Colour codes.PNG

Lys grønn og grå celler skal ikke fylles ut.

Lys grå celler er det frivillig å fylle ut.

Hvite celler skal/kan fylles ut

Lim inn med "paste special values"

Lim inn med "paste special values"

Den opprinnelige formateringen av cellene skal ikke overskrives. Lim derfor inn kun verdier.

Navnsetting

Operatørene bes følge malen for navnsetting av rapporteringsfilene som er angitt i kolonne I i prosjektlisten. Filnavn må ikke inneholde dato eller annen ekstra informasjon. Filene skal navngis som i eksempelet vist under:

  • Statfjord_RNB2020
  • 2_12_1_Mjølner_RNB2020
  • Gassled område A_RNB2020

Kvalitetssikring av data før oversendelse til OD

Det er svært viktig at operatøren sørger for god kvalitet av data før de oversendes OD. Dersom OD finner feil, mangler eller uklarheter i mottatt rapportering, blir filen sendt tilbake med kommentarer i arket «Tilbakemeldingsskjema». Operatøren må deretter sende inn korrigert rapportering med rettelser eller svar på kommentarene.

Kommentarfelter: Benytt kommentarboksene for å forklare vesentlige endringer i forhold til forrige RNB-rapportering. Hva som er vesentlige endringer er forklart i kapittel 6.1.3 i veiledningen.

Konsistenssjekker: Ved utslag på en konsistenssjekk vennligst rett opp tallene slik at de er i samsvar med hverandre eller forklar årsaken til at tallene likevel er rapportert.

Spørsmål

Dersom det er spørsmål rundt rapporteringen, er kontaktpersoner i OD:

Område Kontaktperson Telefon/E-post
Generelle spørsmål og spørsmål om rapporterings-filen Tom Andersen 51 87 62 75/ RNB2020@npd.no
Overføring av data,
License to Share (L2S)
Magnar Haugvaldstad 51 87 60 74/
RNB2020@npd.no

 

Oppdatert: 02.09.2019