Rapportering til revidert nasjonalbudsjett

Etter petroleumsforskriften § 50a skal operatørene sende inn data til revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Hver høst, 15. oktober, skal alle operatørene rapportere inn data og prognoser knyttet til sine respektive felt, funn, transport- og utnyttelsesanlegg (Transportation and Utilization Facilites) TUF.

I forkant av rapporteringen skal rapporteringsomfanget avklares gjennom en omforent prosjektliste. Arbeidet pågår om sommeren og utkast leveres OD 10. august. Den endelige rapporteringen til RNB skal være i samsvar med prosjektlisten.

Tidsplan for prosjektliste til RNB2023

Frister prosjektliste  
3. juni OD gir ut grunnlaget for årets liste
10. august Operatørene leverer forslag til årets liste
31. august OD gir tilbakemelding på forslaget

 

Prosjektlisten kan endres fram mot endelig rapportering etter avklaringer med OD. Dersom det gjøres funn etter at en omforent prosjektliste er etablert, skal ressurser mv. for disse også rapporteres. OD kan da tilrettelegge en versjon av rapporteringsfilen til dette formålet.

Formål

Rapporteringen til RNB inngår i grunnlaget for stats- og nasjonalbudsjett og regjeringens olje- og miljøpolitikk. Det er derfor svært viktig at rapporteringen er av høy kvalitet og at tidsfristene overholdes, slik at vi kan overholde egne frister mot OED.

Tidsplan for rapporteringsprosessen til RNB2023

Frister for rapportering  
15. oktober 1. gangs rapportering fra operatør
28. oktober innen kl. 14:00 1. gangs tilbakemelding fra OD
4. november innen kl. 12:00 2. gangs rapportering fra operatør
9. november innen kl. 12:00 2. gangs tilbakemelding fra OD
11. november innen kl. 14:00 3. gangs rapportering fra operatør

 

Det ventes at flere utbyggingsplaner vil bli oversendt myndighetene mellom 15. oktober og 31. desember. Dersom siste innrapportering avviker fra informasjon gitt i PUD, endret PUD eller søknad om PUD-fritak, ber vi om at rapporteringen oppdateres så raskt som mulig, og senest ved innleveringstidspunkt. Ved behov for oppdatert rapportering ber vi om å få informasjon om forventet tidspunkt, og at dette avtales med RNB-koordinator innen 13. oktober.

Dersom det er endringer i rapporteringen som følge av budsjettbehandling i styringskomité i utvinningstillatelsene etter 15. oktober, skal OD kontaktes umiddelbart for å avklare om det er behov for å sende inn en oppdatert rapporteringsfil.

Operatørene vil innen 1. september få tilgang til:

  • Rapporteringsfil
  • Generell veiledning

Rapporteringsfil og veiledninger finnes i kolonnen til høyre. Merk at rapporteringsfil og Generell veiledning oppdateres per 1. september. Oppdatert versjon av rapporteringsfil og Generell veiledning må benyttes til høstens rapportering.

Rapporteringen skal være i henhold til ODs ressursklassifisering.

Rapportering til Gassco

Operatørenes rapportering til Gasscos skipningsplan/transportplan er inkludert i rapporteringsfilen. Disse dataene skal sendes til Gassco i henhold til egen bestilling.

Rapporteringen skal være i henhold til ODs ressursklassifisering.

Rapporteringsformat

 

Excel

Dataene skal rapporteres elektronisk i henhold til formatet gitt i rapporteringsfilen.

Sårbar Excel-fil

Rapporteringsfilen må håndteres og fylles ut korrekt. Det må ikke gjøres endringer i regnearkets layout og navn på fanene i regnearket må ikke endres. Det må heller ikke settes inn lenker til andre regneark i filen som leveres OD.

Lim inn med "paste special values"

Lim inn med "paste special values"

Den opprinnelige formateringen av cellene skal ikke overskrives. Lim derfor kun inn verdier.

Navnsetting

Operatørene bes følge malen for navnsetting av rapporteringsfilene som er angitt i kolonne I i prosjektlisten. Filnavn må ikke inneholde dato eller annen ekstra informasjon.

Kvalitetssikring av data før oversendelse til OD

Det er svært viktig at operatøren sørger for god kvalitet av data før de oversendes OD. Dersom OD finner feil, mangler eller uklarheter i mottatt rapportering, blir filen sendt tilbake med kommentarer i arket «Tilbakemeldingsskjema». Operatøren må deretter sende inn korrigert rapportering med rettelser eller svar på kommentarene.

Kommentarfelter

Benytt kommentarboksene for å forklare vesentlige endringer i forhold til forrige RNB-rapportering. Hva som er vesentlige endringer, er forklart i kapittel 6.1.3 i veiledningen.

Konsistenssjekker

Ved utslag på en konsistenssjekk, vennligst rett opp data slik at rapporteringen er konsistent eller forklar hvorfor det likevel er korrekt.

Spørsmål

For spørsmål, ta kontakt med:

Område Kontaktperson Telefon/E-post
Generelle spørsmål og spørsmål om rapporteringsfilen Tom Andersen 51 87 62 75/ RNB@npd.no
Overføring av data,
License to Share (L2S)
Magnar Haugvaldstad 51 87 60 74/ RNB@npd.no

 

Oppdatert: 02.06.2022